เกี่ยวกับเรา

Profile

FAN Math by SE-ED

FAN Math หลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตามแนวทางของ PISA ที่เน้นการสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มุ่งพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา และทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้นักเรียนทุกคน มีขีดความสามารถทางคณิตศาสตร์เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math by SE-ED

เรียนออนไลน์

สอนโดย : FAN Math by SE-ED

เน้นเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขโจทย์ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ PISA โดยเนื้อหาที่เรียนตรงกับหลักสูตรไทย แต่ใช้แนวทางการสอนแบบสิงคโปร์ (Model Approach และ Problem Solving Heuristics) ในการช่วยอธิบาย และฝึกให้นักเรียนตีความโจทย์


เป็นหลักสูตรที่เน้นในการสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน (นักเรียนจะไม่ถูกสอนแบบผิดๆ แบบที่ให้จำแต่สูตร หรือวิธีคิดลัด โดยที่ไม่เข้าใจสาระสำคัญ หรือที่มาที่ไปของเนื้อหาที่เรียน) สร้างทัศนคติเชิงบวกในการเรียนคณิตศาสตร์เพื่อให้กับนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกสนุกกับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

ฟรีไม่จำกัด
สำหรับ : ทุกคน

โปรโมชั่นที่เกียวข้อง